Durio singaporensis
[Singapore Durian]

photo
DSC02883 (14)
photo
DSC02882 (14)
photo
DSC02901 (14)
photo
DSC02890 (14)
photo
DSC02891 (14)
photo
DSC02881 (14)
photo
DSC02879 (14)
photo
DSC02880 (14)
photo
DSC02898 (14)