Strelitzia nicolai
[Giant Bird of Paradise]

photo
DSC07697 (11)
photo
DSC07698 (11)
photo
DSC07739 (11)
photo
DSC07740 (11)
photo
DSC07741 (11)